Startkapitaal en inspiratie

Hierbij een overzicht van ideeën van burgers voor de agenda van de top. Deze ideeen zijn toegestuurd aan alle deelnemers van de top, zodat zij zich hierdoor kunnen laten inspireren als ze in gesprek gaan over  een gezonde en zorgzame stad.

- Een groentetuin voor en door de voedselbank, gecombineerd met kinderopvang.

- Een huis voor informele zorg waar zowel mensen met beginnende dementie als mantelzorgers zich thuis voelen.

- Een netwerk van groene wandelpaden door en om Maastricht.

- Een regel-ontregelraad, die burgers helpt om drempels weg te nemen als wetten, regels en bureaucratie initiatieven van burgers onnodig compliceren.

- Hoe kunnen mensen die tijdelijk in Maastricht wonen van betekenis zijn voor de stad, via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de zorg? Hoe kunnen studenten een 'sociale footprint' achterlaten in de stad?

- Hoe kunnen we terug naar een school zonder snoep en zoete frisdrank?

- Wat te denken van  doe-het-niet-zelf? Mensen kunnen diensten uitwisselen waar ze goed in zijn: de een kan lekker en gezond koken en de ander weet hoe je met weinig geld de ingrediënten kan aanschaffen.

- Alleenstaande 50-plussers in een buurt kunnen een kring vormen om elkaar te steunen bij ziekte, opvang van huisdieren, administratie etc.

-Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen in Maastricht gaan bewegen? Hoe kunnen kinderen die niet met sport en anderen georganiseerde beweegactiviteiten in aanrakingen komen, toch gaan bewegen? Maastrichts Mooiste krijgt veel volwassenen en kinderen in beweging. Hoe kunnen mensen in bewegingen blijven en in beweging komen in een tijd dat subsidies en sponsoring voor sport en bewegen minder worden?

-In Maastricht wonen veel mensen uit andere landen en culturen. Een deel daarvan is laaggeletterd. Veel vrijwilligers (bijv. gepensioneerde docenten) zetten zich in om deze nieuwe bewoners van Maastricht te helpen hun weg te vinden in de stad. Hoe kunnen we zorgen dat we deze bewoners ook betrekken bij alle veranderingen in de zorg (mantelzorg, ouderenzorg, voorlichting)?

-Zorg gaat niet alleen over mensen maar ook over technieken en apparaten. Veilig wonen is voor ouderen en chronisch zieken belangrijk. Voor ouderen en chronisch zieken, maar ook voor mantelzorgers zijn bij thuiszorgwinkels - bv van Envida - heel veel hulpmiddelen beschikbaar (vaak gratis of voor weinig geld te huur) die het dagelijks leven lichter en veiliger maken. Veel mensen zijn echter niet op de hoogte van die hulpmiddelen. Het is voor de zorg en voor de gezondheid van mensen belangrijk dat mensen en technieken elkaar sneller kunnen vinden.

- Mijn zorg is de slechte luchtkwaliteit in Maastricht. Wat kunnen burgers, politiek, gemeente, GGD hier aan doen?-Extra maatregelen voor mensen met een beperking (niet-aangeboren hersenletsel bv) die niet de hele dag actief kunnen zijn.

- Wat voor kennis is er eigenlijk in de wijken en hoe kun je dat benutten zonder mensen tot van alles te verplichten?

- De gemeente kan menen oproepen om op 1 A4 concrete ideeën in te dienen om de (gezondheids)zorg te verbeteren, en 10 keer jaar 5000 euro ter beschikking stellen om het uit te voeren. De voorstellers laten daarna weten hoe het is gegaan en er wordt een website ingericht voor filmpjes over deze initaitieven.

- Huidige ziektekostenverzekeringen maken winst, en dat maakt de zorg onbetaalbaar. Kunnen we niet, net als vroeger, een gemeentelijk ziekenfonds zonder winstoogmerk organiseren?

- Hoe hangen armoede, gezondheid en zorg eigenlijk samen en hoe kunnen we alledrie terreinen vooruitgang boeken?

- Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen spaart gemeenschapsgeld (bv integratiebureaus), draagt bij aan gezondheid van mensen en aan wederzijdse zorg.

- Informele zorg wordt steeds belangrijker en er zijn vele soorten mantelzorgers. Er zijn jonge, oude, allochtone mantelzorgers, mantelzorgers voor mensen met geestelijke problemen, dementie, aangeboren handicaps etc..Zijn er grenzen aan de mantelzorg en het vrijwilligerswerk? En hoe kunnen we mantelzorgers waarderen? Is het mantelzorg-complimcent voldoende? Hoe belangrijk is steun van professionele organisaties en hoe moeten verbindingen tussen formele en informele zorg gemaakt worden?

-Het VN Verdrag voor mensen met een beperking wordt binnen kort door Nederland geratificeerd. Dat houdt in dat mensen met een beperking zoveel mogelijk gebruik moeten kunnen maken van de gewone voorzieningen van de stad zoals sportvoorzieningen, scholen, werk. Er moeten in Maastricht echter nog veel drempels geslecht worden om het mogelijk te maken dat mensen met een bepreking aan het gewone leven deelnemen. Hoe kan dat worden bevorderd?

- Hoe kan de zorg  zinniger en zuiniger? Hoe kunnen we verspilling in en van zorg (medicatie, hulpmiddelen) tegen gaan?

- Hoe kan het dat veel mensen zeggen dat de zorg voor hen niet goed geregeld is? Wat is er dan aan de hand?

- Hoe kunnen burgers zelf verantwoordlijkheid nemen voor hun gezondheid en zorg?

- Hoe kan de gemeente meer gehoor geven aan wat er leeft onder burgers over de zorg.

- Een digitaal instrument die hulpvragen en hulpaanbod in een straal van 100 meter rond de eigen woning in beeld brengt. De hulpvragen worden geplaatst en ik kan als bewoners kijken wanneer ik tijd heb om iets te betekenen. Dit aanbod komt ook in beeld zodat mensen me ook geriht kunnen vragen.

-Zorg voor parkeerruimte voor mantelzorgers en hulpverleners, zodat van een half uur zorg (fysiotherapeute of douchehulp) niet ook nog loop-tijd af gaat. Zorg voor gratis parkeren voor mantelzorgers, omdat je je anders beschaamd voelt om hulpt te vragen. Graag vaste pouls van hulverleners met vaste tijden: mijn moeder van over de 90 raakt geheel van slag door de onvoorspelbaarheden in de zorg. Stoeptegels rechtleggen voor mensen in rolstoelen en et rollators, en fietsen niet met twee-drie-viertallen op de troittoirs zodat ouderen er niet langs kunnen.

- Korting voor mensen met een uitkering op sportactiviteiten of sociale en culturele activiteiten stimuleert deelname. Mensen leren nieuwe mensen kennen buiten de bekende sociale kring, krijgen nieuwe inzichten over het leven, en zo kan een financiele prikkel een weg zijn naar een betere gezondheid.

- Facilitering vrijwilligerswerk. Waarde van vrijwilligerswerk uitdrukken als financieel economisch kapitaal. Coordinatie vrijwiligerswerk in buurten onderbrengen bij buurtplatforms, eventueel ism Trajekt.

-Buurthuizen zijn van groot belang voor particiapatie. Inrichten als servicepunt, ontmoetingsplek jong en oud, voorkomen sociaal isolement ouderen, plek voor organisatie activiteiten/scholing.

- Cultuuromslag bij de gemeente: meedenken in termen van oplossingen. Minder regelgeving om participatie mogelijk te maken. Betrekken bedrijfsleven bij partipatie voor kennis en ondersteuning.

-Hoe zit het met de luchtvervuiling in Maastricht. Draagt de A2 tunnel echt bij aan verbetering van de volksgezondheid? Hoe kunnen mensen betrokken worden bij grote infrastructurele projecten zoals de A2 tunnel en de inrichting van de publieke ruimte rond de A2. Hoe verbind je Maastricht door een groene loper?

-Studenten geneeskoude en psychologie zouden als maatschappelijke stage jongeren in maatschappelijke achterstandsposities kunnen begeleiden,  in sociaal opzicht en met school. Dit is waardevol voor beiden (plezierig, verbeteren van school resultaten, succeservaringen), ook op de lange termijn (minder schooluitval,  meer inzicht en besef van leven in maatschappelijke achterstandssituaties bij studenten).

- Een vriendelijker klimaat in de binnenstad, niet alleen door meer bankjes te plaatsen maar ook door zinloos muziekgeweld dat nu uit veel winkels komt, te verbieden. Mensen haasten zich minder als ze niet bestookt worden met lawaai. In vriendelijk geroezemoes is het beter toeven dan in lawaai.

- Omdat veel mensen (1 op de 4) in aanraking komen met geestelijke gezondheidsproblemen, of zelf, of via familie of vrienden, is het een goed idee om hier een community voor op te zetten. Daar zouden ook professionals en ervaringsdeskundigen aan kunnen deelnemen. Doel van de comminut is ervaringen uit te wisselen, tips geven, zelfredzaamheid en zelfreguelring versterken, kijken waar we eekaar kunnen helpen. Een beetje begrip, een luisterend oor en iets samen doen kan veel betekenen. Voor professionals is het belangrijk om een dialoog aan te gaan en patienten te ontmoeten als gewone mensen, die meer zijn dan hun ziekte of stoornis. We delen in ozne community een fascinatie voor de geest en het gedrag en zo kunnen we van elkaar leren. Wie wil helpen om zo'n community op te zetten?

-Mensen in de bijstand moeten geen verplicht onzinnig werk doen, maar kunnen bij ouderen en zieken thuis helpen. Mnsen moeten zo lang mogelijk thuis wonen. Geef ouderen die alleen zijn en geen kinderen hebben de kans om weer deel te nemen. Op bezoek gaan, een spelletje doen, een wandeling makren. Er is gneoeg werk te doen voor ouderen en zieken. Zelf verzorg ik mijn moeder van 90 met Alzheimer maar door goede zorg kan ze toch nog een beetje genieten en kan meedoen.

- Drugs is een thema dat belangrijk is om bepsroken te worden in de stad. Daarbij moet wel goed gekenen worden naar de problemen die mensen ervaren want vaak wordt drugoverlast en gewone hangjongeen over een kam geschoren. Ook is er veel alcoholoverlast, maar dat krijgt veel minder aandacht dan de drug.

- In relatief nieuwe wijken zoals Ceramique is weinig sociale cohesie en zijn weinig sociale rituelen. Geen carnavalsclub,  club, buurtfeest, school etc.  Veel mensen met relatief hoge inkomens en relatief veel ouderen (met kinderen ver weg),  en maar weinig buurtidentiteit. Het zal moeilijk zijn om in zo'n buurt nieuwe participatieve zorgarrangementen te realiseren.

- Er zijn diverse ideeen binnengekomen van ouderen in Amby, die zijn geinterviewd door studenten Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht. Deze ouderen vonden het belangijk dat ouderen serieus worden genomen, bv door hulpverleners. Andere opmerkingen die ze maakten: de eenzaamheid onder ouderen tegen  gaan, drugsproblemen onder jongeren en  leegstand in straten aan  pakken, voldoende activiteiten voor kinderen  organiseren, aandacht voor preventie van kanker, hart en vaatziekten en diabetes, goede zorg voor chronische patienten in de eigen omgeving, families bij die zorg betrekken en ook goed informeren, steun voor mantelzorgers,  meer vertrouwen tussen burgers en organisaties..

 

 

Fase 3

  • 3 Werk mee: Burgerpanel

    Sommige ideeën zullen na de burgertop verder uitgewerkt worden door kleinere burgerpanels. Ook andere belangstellenden die niet bij de top aanwezig waren, kunnen zich aansluiten bij deze panels.

  • 1 Denk mee: Burgerraadpleging

    Tot 20 oktober kunt U  ideeën, oplossingen en dromen aanleveren voor de burgertop. Klik daarvoor op bovenstaande link.

  • 2 Praat mee: Burgertop

    Op 1 november 2014 werd de burgertop gehouden. 238 gelote deelnemers uit de gemeente Maastricht kwamen die dag bij elkaar om te spreken over Lees  verder >>